Algemene Voorwaarden NL

ANVR Reizigersvoorwaarden & de Sovjet Reizen Algemene reis en Annuleringsvoorwaarden

Toepassingsgebied
De ANVR Reizigersvoorwaarden welke u kunt nalezen op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf
alsmede de Algemene Reisvoorwaarden Sovjet Reizen zijn van toepassing op de  reisovereenkomst tussen de reisorganisator/aanbieder; hierna te noemen Sovjet Reizen en de reiziger.

De navolgende bepalingen zijn door Sovjet Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Artikel 1 (Aan)betaling
Na het aangaan van de reisovereenkomst is de reiziger verplicht tot betaling van de openstaande reissom. Het te betalen bedrag staat vermeld op de factuur die samen met de boekingsbevestiging wordt toegestuurd. Indien de reiziger betaald vanuit het buitenland zijn de daarmee samenhangede bankkosten voor rekening van de reiziger.
De aanbetaling van de boeking bedraagt 35% van de totale reissom met een minimum van € 350,00 plus het bedrag voor de eventueel afgesloten verzekeringen. De betaling dient te geschieden voor of uiterlijk op de datum die vermeld staat op de factuur/bevestiging. De betaling dient voldaan te worden op het opgegeven rekeningnummer wat u kan terugvinden op uw factuur.

Artikel 2 Annuleringsvoorwaarden / Annulering door de reiziger
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten van € 35,- de volgende annuleringskosten verschuldigd conform artikel 9 lid 9.2 van de ANVR Reizigersvoorwaarden met de afwijkende annuleringsvoorwaarden:

Bij iedere annulering is iedere reiziger het volgende bedrag verschuldigd, welke verhaald worden op de hoofdboeker.
- tot 56 kalenderdagen voor vertrek: 35% van de reissom met een minimum van € 350,- per persooon
- van 56 kalenderdagen tot 42 dagen voor vertrek: 45% van de reissom;
- van 42 kalenderdagen tot 28 dagen voor vertrek: 60% van de reissom;
- van 28 kalenderdagen tot 14 dagen voor vertrek: 85% van de reissom;
- van 14 kalenderdagen tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;

Lijnvluchten: Voor reizen met lijnvluchten kunnen specifieke annulatiekosten aangerekend worden door de luchtvaartmaatschappij : deze kosten worden dan extra gefactureerd.
Op vliegtickets zijn de voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij van toepassing. In vrijwel de meeste gevallen bedragen deze annuleringskosten 100%.

NB. Men kan dit risico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.   

Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers wordt beschouwd als een (deel-annulering) waarop de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval zijn er naast de bovenstaande annuleringskosten € 75,- wijzigingskosten en eventuele prijsverschillen / toeslagen zoals 1-persoonstoeslagen van toepassing.

Artikel 3 Het reisaanbod en promotie
Het reisaanbod van de reisorganisator staat vermeld op de website
www.sovjetreizen.nl en in de reisbrochure.
De gegevens op de website en in de reisbrochure kunnen kennelijke fouten bevatten en binden de reisorganisator in geen geval.
Het reisaanbod in de reisbrochure en op de website kan tijdelijk of blijvend geschrapt worden.
Voor vlieg, trein en entreetickets gelden de vervoers- en bijzondere voorwaarden van de desbetreffende vervoersmaatschappij en/of dienstverlener.

Artikel 4 Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.
De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa (na te lezen op: https://www.sovjetreizen.nl/grensdocumenten). Tevens indien van toepassing dient u vaccinatiebewijzen en eventueel noodzakelijke verzekeringsbewijzen mee te nemen.
Daarbij is het noodzakelijk om de eerder door de reisorganisator verstrekte informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid te laten controleren. Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid. De reiziger is dus zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiebureau, tropeninstituut, GGD of huisarts.

De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.

De boekingsbevestiging is samen met de factuur tevens het bewijs van boeking. Beiden dienen goed bewaard te worden.

Tenzij anders overeengekomen ontvangt de reiziger uiterlijk 10 kalenderdagen voor vertrek zijn reisbescheiden. De vouchers worden afhankelijk van het landvan bestemming, of meegestuurd met de reisbescheiden of door de lokale agent overhandigd. Bijbehorende vliegtickets voor binnenlandse vluchten op bestemmingen van de reisorganisator worden door lokale agenten verzorgd, de tickets hiervoor ontvangt de reiziger ter plaatse, evenals bus- en treintickets. Polissen voor eventuele reisverzekeringen worden met de reisbescheiden meegestuurd.

Indien vliegtickets en/of reisbescheiden niet tijdig door de reiziger zijn ontvangen, dient de reiziger uiterlijk binnen 5 kalenderdagen voor vertrek contact op te nemen met de reisorganisator.

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal van bagage of het verloren gaan van reisbescheiden en reisdocumenten en eventuele gevolgen daarvan zoals het niet kunnen deelnemen van de reis of onderdelen hiervan.

Artikel 5 Programmawijziging 
Ondanks de uiterste zorg en planning van onze reizen is het mogelijk dat tijdens de reis zich bepaalde omstandigheden voordoen die een wijziging van het programma verlangen. U kunt hierbij denken aan weersomstandigheden, nationale en religieuze feestdagen, staatsbezoeken etc. waardoor programmaonderdelen in een andere volgorde uitgevoerd worden of wij genoodzaakt zijn een alternatief te zoeken. U kunt er vanuit gaan dat wij onze uiterste best doen de oorspronkelijke kwaliteit van de reis te handhaven

Artikel 6 Herroepingsrecht
De reiziger/hoofdboeker beschikt niet over herroepingsrecht na het maken van een definitieve boeking.

Algemeen

ANVR
Sovjet Reizen (KvK 22060701) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.
Meer informatie op www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Sovjet Reizen (KvK 22060701)  is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze website (vetgedrukt wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Sovjet Reizen (KvK 22060701)  is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Better holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.